آرزومند سعادت نباش

زیرا نفس همین آرزو مانعی بر سر راه است

زندگیت را به آرزو زنجیر نکن

وبه هیچ هدفی چشم ندوز

آزاد زندگی کن!

لحظه به لحظه زندگی کن!

واز چیزی نترس...از ترس هم آزاد شو

زیرا چیزی برای از دست دادن نداریم

چیزی هم بدست نمی آوریم

ووقتی این را بفهمی

کمال زندگیت تحقق می یابد

اما هیچ گاه مثل گدا به دروازه های زندگی نزدیک نشو

هیچ وقت گدایی نکن

زیرا دروازه های زندگی هر گز به روی گداها باز نی شود

 

                               ۱۹۷۰

                               اوشو

+ تاريخ پنجشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 15:53 نويسنده shiva |